ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

* sng tc

 

* xướng họa

 

* tro lộng

 

 

 

 

 

bt luận  |  văn  |  thơ  

 trang nh

 

 

thơ

xướng họa  

 

bi cho trường cũ

 

như hạt bồ đề

 

thật - hảo huyền

 

ty hạnh tn nin

 

tự tro sinh nhật 68

 

vay trả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trankiemdoan.net

trankiemdoan@gmail.com